ОСНОВА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ -ЯКІСТЬ ТА ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ

Дата: 22.03.2023 14:41
Кількість переглядів: 315

Порушення науково обґрунтованого чергування культур у сівозмінах, висока вартість паливно-мастильних матеріалів, спрощення системи основного обробітку ґрунту та обмеження операцій з догляду за посівами), порушення якості посівного насіння за сучасних умов господарювання значно погіршився фітосанітарний стан  агроценозів та збільшились втрати урожаїв.

 

Серед низки чинників, що обмежують продуктивність сучасних сортів, надзвичайно велика частка належить шкідливим організмам.

 

Дуже важливо для посіву мати насіння з високими посівними якостями і врожайними властивостями. Врожайні властивості насіння - це їхня здатність формувати певну врожайність в конкретних умовах вирощування, оброблення та зберігання.   Під посівними якостями розуміють сукупність властивостей і ознак насіння, що характеризують ступінь їх придатності до посіву. Насіння висівати потрібно тільки кондиційне, якість якого відповідає вимогам, зазначеним державними стандартами (ДСТУ). Все більше зростати буде значення сортового насіння з високими посівними та врожайними якостями при інтенсифікації землеробства. Отримання найвищих врожаїв хорошої якості є посів таким насінням при виконанні всіх технологічних операцій.       

  До показників посівних якостей насіння відноситься чистота, схожість, енергія проростання, маса 1 000 насінин, вирівняність, натура зерна, вологість і відсутність зараженості. Їх визначають шляхом аналізу середнього зразка, взятого з партії насіння, з точним дотриманням правил, встановлених державним стандартом.                                                                                                                                                                            

Чистота насіння. Масу чистих насінин досліджуваної культури, виражену у відсотках до загальної маси насіння, називають чистотою насіння. Не допускають до посіву і піддають вторинної очищення насіння, якщо відсоток чистоти нижче, ніж встановлено стандартом  і ті партії насіння, в яких виявлено карантинні бур'яни.                

Схожість насіння.  Схожість. це кількість нормально пророслого насіння в пробі, взятої для аналізу, виражене у відсотках, яке в лабораторних умовах визначають при оптимальних умовах пророщування протягом 7-10 днів в залежності від культури. Визначення схожості - один з найважливіших видів оцінки посівних якостей насіння, так як при поганій схожості виходять зріджені посіви, що в значній мірі впливає на величину врожаю сільськогосподарських культур. Схожість насіння повинна наближатися до 100%.               

Енергія проростання і польова схожість. Енергію  проростання досліджуваного  насіння у відсотках показує  кількість насіння, пророслих в перші 3-4 дні.  Насіння з високою енергією проростання краще сходять, краще використовують фактори росту, сходи їх менше пригнічуються бур'янами, більш стійкі до зовнішніх            несприятливих         умов.                                                                                                                                                      

  Результати по схожості насіння порівнюють з даними ДСТУ і  до якого класу по схожості насіння можна віднести аналізований зразок.  Якщо насіння по схожості не відповідають вимогам стандарту, їх відносять до некондиційного. Повітряно-тепловій обробці піддають насіння з низькою схожістю, яке зберегло життєздатність, і  якщо після цього схожість підвищується незначно і не досягає норм стандарту, їх бракують і переводять в продовольчий або фуражний фонд, а на насіннєві цілі виділяють нову партію.                                          

  Польова схожість - це кількість насіння, що дали сходи в поле, виражене у відсотках до загальної кількості висіяних насіння. Вона залежить від енергії проростання, лабораторної схожості, ураження насіння хворобами і пошкодження шкідниками.  Встановлено, що зменшення польової схожості на 1% призводить до недобору врожаю зернових культур на 1-2%. Тому підвищення польової схожості насіння служить важливим резервом збільшення виробництва зерна та іншої продукції рослинництва.                                                       

       Посівна придатність. Посівна придатність насіннєвого матеріалу називається процентний вміст в ньому чистих і одночасно схожих насінин. Для встановлення посівної придатності відсоток чистоти множать на відсоток схожості і ділять на 100.    Посівну придатність встановлюють тільки для кондиційного насіння. Вона служить для внесення поправки в вагову норму висіву тієї чи іншої культури.                                   

        Крупність і вирівняність насіння. Від цих показників посівних якостей насіння залежить дружність сходів, подальше їх рівномірний розвиток і одночасне дозрівання. Показником крупності насіння служить маса 1000 повітряно-сухого насіння. Чим більше маса насіння, тим вище їх якість. Посів важким насінням завжди забезпечує отримання більш високих врожаїв в порівнянні з посівом дрібним легковагим насінням.    Маса 1 000 насінин польових культур залежить від сорту, кліматичних умов, ґрунту, рівня агротехніки, зокрема від попередника в сівозміні, добрив і т. д.

       Для посіву необхідно використовувати не тільки більші насінини, але і більш вирівняні. Посів вирівняним насінням дає більш високий урожай. Вирівняність насіння досягається сортування, при якому насіння поділяють за масою і розмірами.Особливо велике значення має вирівняність насіння при точному висіві пунктирним способом.                                                                                                                                         

   Натура зерна. Маса 1 л зерна в грамах називається натурою зерна. Чим більше натура, тим вище якість зерна. Натуру зерна визначають на особливих хлібних вагах (пурка). Найбільш поширена метрична однолітрова пурка. Маса зерна в обсязі 1 л може значно коливатися в залежності від його щільності, чистоти, вологості та інших умов. Ці показники залежать від природних умов району, сорту, агротехніки та інших факторів.                                                                                                                                                                           

   Вологість насіння. Важливий показник якості насіння - їх вологість. Нормальною вологістю насіння зернових культур вважається 14-15%. При підвищеній вологості зерно в сховищах може швидко самозігріватися, його вражають різні хвороби і особливо плісняві гриби. До різкого зниження схожості насіння, а іноді і їх якості, а також до псування продовольчого і фуражного зерна призводить підвищена вологість. Вологість зерна,  необхідно систематично контролювати, щоб регулювати умови його зберігання.   Визначення незараженого насіння. Насіннєве, продовольче і фуражне зерно повинно бути  не ураженим хворобами і не пошкодженим шкідниками. При аналізі насіння визначають ступінь зараженості насіння хворобами (сажкою, ріжками, цвіллю) і пошкодження шкідниками (зернівкою, клопом-черепашкою, комірним довгоносиком, кліщем та ін.). У разі зараження насіння застосовують заходи по її знешкодженню (додаткове очищення, провітрювання, протруювання та ін.). Посів зараженими насінням не допускається.                 Насіння, призначене для посіву, повинно відповідати нормам показників якості, встановлених в державних стандартах. За чистотою, схожістю і іншими показниками насіння зернових, зернових бобових, олійних культур і багаторічних трав ділять на три класи, а насіння цукрових буряків, кормових коренеплодів, овочевих - на два класи.

                       

Ефективний захист посівів від шкідливих організмів є вагомим резервом збільшення урожайності сільськогосподарських культур. Для досягнення таких параметрів морфоструктури посівів ранніх ярих зернових

       та зернобобових культур в умовах поточного року необхідно всі технологічні заходи спрямувати на отримання дружних і своєчасних сходів, забезпечення рослин елементами живлення, досягнення оптимального розвитку 2-3 синхронно розвинених стебел на рослину, захисту посівів від бур'янів, хвороб            і           шкідників.                        

                                                                                                           

     Підготовка до сівби ярих зернових та зернобобових культур передбачає ряд агротехнічних операцій, з яких найважливішими є підбір попередників і сортів, підготовка ґрунту, внесення добрив, підготовка            насіння.                                                                                                                                                                                

Для забезпечення оптимальних умов розвитку в технологічному процесі вирощування ранніх ярих зернових та зернобобових культур важливим прийомом є правильне розміщення їх у сівозміні.                                                                                                                                                         

  Турбуватися про формування майбутнього урожаю потрібно ще до сівби. Склад патогенного комплексу насіння включає десятки видів грибів і бактерій. Загрозу посівам ярої пшениці, ячменю, кукурудзі, сої, гороху в першу чергу становитимуть сажкові хвороби, кореневі гнилі, гельмінтоспоріози, септоріози,фузаріози, фузаріозні гнилі, аскохітоз, біла гниль, оливкова пліснява, іржа збудники яких передаються насінням або через грунт. Вже давно доведено, що втрати врожаю від хвороб внаслідок висіву не протруєного насіння за вартістю в десятки разів перевищують заощаджені кошти на протруєння в передпосівний період.

Досить часто можна почути скарги агрономів, що він вклав багато коштів, а результату очікуваного не одержав. Але це той самий випадок, коли важливо не тільки кількість, але і якість вкладання. Наприклад, можна внести фунгіцид проти хвороб, одна з діючих речовин – ципроконазол, триазолова сполука, яка досить ефективно контролює борошнисту росу та іржу, тоді коли на полі ще є враження септоріозом,фузаріозом проти якого у цього препарату ефективність недостатня. Та проти цих хвороб має неперевершену дію інший компонент – флудиоксоніл. Це нова хімічна сполука, яка ефективно контролює такі захворювання, як тверда  та летюча сажка, пліснявіння  насіння, кореневі гнилі (в т.ч. фузаріозні та гільмінтоспоріозні). Ця хімічна сполука , проникаючи в поверхневі клітини кореня та стебла, довго оберігає рослину від дії патогенів.  

        Протруєння - це обробка насіння хімічними та біологічними препаратами - протруйниками, з метою знищення зовнішньої та внутрішньої інфекції. Цей захід дає змогу захистити насіння від збудників хвороб, які передаються через насіннєвий матеріал, захищає проростки від пліснявіння в ґрунтових умовах, знижує ураження сходів кореневими гнилями, стимулює ріст рослин. До того ж, це єдиний спосіб захисту зернових культур від хвороб.

Підбираючи протруйник необхідно врахувати види і наявність інфекції в насіннєвому матеріалі, агрокліматичні умови, травмованість і чистоту насіння.

1.Використовуйте для протруєння чисте, без домішок, непошкоджене насіння, що забезпечить високу якість протруєння;

2.Не використовуйте для протруєння  насіння, яке було попередньо протруєне іншими протруйниками.

3.Вибирайте  правильний   протруйник.                                                                                                               Обов’язковим профілактичним заходом підготовки насіння до сівби є протруювання насіння, яке проводять одним із рекомендованих препаратів, що входять до “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. Протруюванням досягається знезараження насіння від збудників зовнішньої інфекції (твердої, стеблової та карликової сажок, ріжків, пліснявіння) та внутрішньої (летючої сажки, фузаріозів), захист проростаючого насіння та проростків від ураження в ґрунті збудниками стеблової та карликової сажок, кореневих гнилей, підвищення польової схожості. Крім того, протруйники з широким спектром дії забезпечують захист сходів від таких небезпечних хвороб           як борошниста роса, іржа, септоріоз, фузаріоз та інших плямистостей.                                                                  

Потрібно дотримуватись рекомендованих норм витрат протруйників. За їхнього зменшення не досягається бажаного ефекту, а завищення призводить до зниження схожості насіння унаслідок утворення аномальних проростків, нездатних до подальшого розвитку, які з часом гинуть. Особливо небезпечне підвищення норм витрати препаратів для травмованого насіння.                                                                  

     В останні роки набула поширення технологія обробки насіння регуляторами та стимуляторами росту і штамами асоціативних азотфіксувальних бактерій, але при цьому протруєння насіння слід провести за 10-12 днів до обробки препаратами. Організація робіт з протруювання насіння в господарстві визначається, в основному, умовами зберігання насіння і наявною в конкретному господарстві технікою для його обробки і використання.  Кількість протруєного насіння повинно суворо реєструватись і відповідати потребі сівби. Протруювати насіння можна як завчасно (за 2-3 тижні), так і безпосередньо перед сівбою. Завчасне протруювання особливо ефективне для захисту рослин від сажкових хвороб.  Завчасне протруювання насіння дозволяється тільки при наявності спеціальних приміщень для його безпечного збереження. Згідно із санітарними нормами необхідно здійснювати напіввологе протруювання посівного матеріалу з використанням плівкоутворюючих препаратів. Сухе протруювання забороняється. Завантаження протруєного насіння повинне проводитися у мішки, з міцних, непроникних для пестицидів матеріалів, що щільно прилягають до вивантажувальних пристроїв, або в завантажники сівалок. На мішках повинен бути напис стійкою фарбою «ОТРУЙНЕ» або «ПРОТРУЄНЕ». Мішки з протруєним насінням повинні зашиватися спеціальними машинами або щільно зав'язуватися.

      Протруєне насіння зернових та зернобобових культур має зберігатися в прохолодному сухому приміщенні з вентиляцією. Слід зазначити, що оброблене протруйниками насіння може довго зберігатися, проте його схожість та енергія проростання будуть залежати від фізичних умов зберігання. Тому при використанні насіння, що зберігалося тривалий час необхідно перевірити його на схожість. Насіння, протруєне пестицидними протруйниками, прирівнюється за небезпечністю до пестицидів, а тому при завчасному завезенні у господарства чи за децентралізованого протруювання його необхідно зберігати в спеціальних приміщеннях, ізольованих від складів із продовольчим та фуражним зерном, продовольчими і побутовими товарами.

       Категорично забороняється змішувати протруєне насіння із непротруєним, здавати його на хлібоприймальні пункти, використовувати як харчовий продукт, корм для сільськогосподарських, домашніх тварин і птиці. Перевозити протруєне насіння до місця сівби дозволяється тільки в мішках зі щільної тканини або в автонавантажувачах сівалок. Забороняється перевезення людей разом із протруєним насінням.

       Не допускається вирівнювати рівень протруєного насіння у сівалці руками, для цього використовують дерев'яні лопатки та пересипати розфасоване  протруєне насіння в іншу тару. Достатній асортимент протруйників, до складу яких входять від однієї до трьох діючих речовин із різних хімічних груп є в багатьох фірмах-постачальниках нашої області.

        Біопрепарати для протруювання насіння зернових планриз нормою витрати 2л+400гр/га на тонну насіння від гельмінтоспоріозних, фузаріозних кореневих гнилей, снігової плісняви, борошнистої роси, бурої іржі, листкової плямистості.  

      Забороняється використовувати для протруювання насіння пестициди, які не входять до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

       Усі роботи з протруювання насіння слід проводити з дотримання вимог техніки безпеки під час роботи з пестицидами і агрохімікатами.

 

 

ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області

К.І.Верещинська

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних